• 7670 M pedagogický asistent

     • Denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou.

       

      Charakteristika absolventa:

       

      Pedagogický asistent ako pedagogický pracovník, ktorý pod vedením  učiteľa individuálne pracuje s deťmi, má za úlohu pomáhať, respektíve prekonávať zdravotné alebo sociálne bariéry dieťaťa a žiaka.

       

      Uplatnenie v praxi:

      Absolvent môže kvalifikovane vykonávať činnosti, ktoré súvisia s priamou pedagogic- kou činnosťou, s individuálnou prácou so žiakmi podľa inštrukcií pedagóga v MŠ, ZŠ , SŠ pre deti alebo žiakov s nadaním, v špeciálnej škole. Pomáhajú deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

      Absolventi môžu pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia.

      Odborné predmety: 

      pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, sociálna pedagogika, metodika integrovaného vzdelávania, metodika literárnej a jazykovej výchovy, tvorivá dramatika, základy terapeutických techník, hra na hudobný nástroj, sociálno-psychologický výcvik, odborná prax, seminár k odbornej praxi

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • +421 38 532 0440
   • Gagarinova 2490/13,
    955 01 Topoľčany

    Topoľčany
    Slovakia
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9540